Provozní doba pro veřejnost 2022/2023

Provozní doba pro veřejnost

od 3. 10. 2022 do 26. 4. 2023

Pondělí  18.00 - 20.00
Středa 17.00 - 21.00

 

Provozní řád

Lezecká stěna (dále jen „stěna“) slouží výhradně pro nácvik volného lezení. Všichni její návštěvníci jsou povinni se seznámit s ustanoveními tohoto provozního řádu a řídit se jimi, přičemž tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem při každé návštěvě lezecké stěny v Knize návštěv.

I. Návštěvník: návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny.

II. Odborný dozor (nebo „služba“): odborný dozor může vykonávat pouze osoba k tomu zmocněná provozovatelem.

III. Provozovatel: SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3

 1. Všichni návštěvníci stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí a disponují kvalitním a plně funkčním lezeckým materiálem.

 2. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení a jištění při lezení je provozovatelem povoleno jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou lezení a jištění, a tyto techniky bezpečně ovládají. A toto stvrdí svým podpisem v dokumentu Poučení o bezpečnosti na umělé stěně.

 3. Volné lezení na stěně mohou provádět pouze osoby, které předem uhradily příslušné vstupné podle platného ceníku.

 4. Návštěvníci mladší 18 let mohou provádět sportovní aktivity na lezecké stěně a volné lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí provozovateli v Čestném prohlášení. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost písemným prohlášením, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost. Současně musí návštěvník mladší 18 let předložit písemný Souhlas zákonného zástupce.

IV. Povinnosti návštěvníka

 1. Uposlechnout pokynů odborného dozoru.

 2. Pokud má návštěvník jakékoliv pochybnosti o svých lezeckých dovednostech je jeho povinností požádat odborný dozor o instruktáž.

 3. Není dovoleno lézt ve špinavé obuvi. Vyhovující jsou lezečky, popř. jiná upravená obuv, která nešpiní stěnu.  

 4. Při lezení a jištění je dovoleno používat pouze pomůcky (lano, úvazek, karabiny, jistící pomůcky), které jsou certifikovány a způsobilé k jištění při lezení.

 5. Při lezení není dovoleno používat na spojení lana a úvazku karabinu.

 6. K jištění používáme jednu z těchto kombinací pomůcek: karabina s pojistkou a jistící pomůcka (Reverse, SRČ, kalíšek a obdobné) nebo Gri-Gri- nebo samostatná karabina HMS s polovičním lodním uzlem. Je zakázáno k jištění používat osmu.

 7. Na jištění lezce používáme karabinu (nikoli bez zámku) se zámkem zapnutou do spojovacího oka na úvazku. Nikdy ji nezapínáme do oka od nohavic a pasu současně.

 8. Při lezení TopRope (s horním jištěním) lano zůstává zapnuté pouze ve šroubovací karabině, která visí na řetězech. Karabina by měla být zašroubovaná, nikoli však pevně utažená. Pokud v cestě není řetěz nebo k němu nedolezeme, lano musí vždy zůstat zapnuté alespoň ve dvou postupových jištěních (expreskách), a to co nejblíže u sebe (v linii lezecké cesty).

 9. Při lezení s horním jištěním musí lezec zachovávat následující pravidla:
  - Před lezením zkontrolovat, aby lano v karabině nebylo překroucené a vedlo přímo k jističi.
  - Lézt přímo za lanem, v žádném případě nekřížit lana se sousedními lezci.
  - Nechávat si lano stále na hrudníku mezi rukama, nikoli za ramenem, pod nohou apod.
  - Při lezení převisů brát na zřetel, že v dolní části stěny hrozí kyvadlový pád.
  - Vyžaduje-li to umístění jištění (vrchní karabina je položená naplocho na stěně), před započetím jištění přetáhnout lano tak, aby lezcova část lana byla u stěny a jističova část od stěny.
  - Stahování lana provádět obezřetně, s ohledem na okolí a další lezce. Na pád lana okolí upozornit.

 10. Při lezení s horním jištěním musí jistič zachovávat následující pravidla:
  - Jistit tak, aby neomezoval v pohybu svého lezce ani nikoho ostatního. Při jištění se snažit stát co nejblíže u své cesty, aby bylo možné lézt i okolo.
  - Pečlivě sledovat svého lezce, reagovat na jeho pohyby a pokyny (dober, povol, apod.).
  - Při spouštění je také potřeba vést lano tak, aby nebylo překřížené, nepálilo se o sebe ani nijak neubližovalo lezci.
  - Jistič musí mít přehled o svém lanu. Měl by ho mít u nohou, před sebou nebo vedle sebe, a to zkontrolované, aby nedocházelo ke zbytečnému zauzlování lana. Lano by nemělo být zamotané s ostatními lany, ani s dalšími jističi.

 11. Při lezení s dolním jištěním musí lezec zachovávat následující pravidla:
  - Lezec musí zapínat každé postupové jištění včetně neosazených fixní expreskou.
  - Do postupového jištění zapínat lano tak, aby "lezcovo" lano vedlo do prostoru a "jističovo" po stěně k lezci dolů.
  - Při nabírání lana na zapnutí dalšího jištění, brát lano nad posledním zapnutým jištěním, aby nedocházelo k nesprávnému přetažení lana.
  - Vést lano tak, aby bylo vždy blíž stěně než lezcovy nohy. Aby při hlavou dolů případném pádu nedošlo k zaháknutí nohou za lano a obrácení lezce.
  - Lano zapínat do vrcholového jištění, které je nejbližší mé cestě (většinou je pro cestu určeno). V jištění smí být pouze jedno lano. Nesmí docházet k tření lana o lano v karabině!!!

 12. Při lezení s dolním jištěním musí jistič zachovávat následující pravidla:
  - Při jištění stát blízko u stěny, aby případné chytání pádu mohlo být účinné. Nestát pod svým lezcem, ale ani jinými lezci, aby jejich případným pádem nedošlo ke zranění.
  - Než lezec zapne první jištění, jistit jako při bouldrování, tj. stát za lezcem a kontrolovat jeho případný pád.
  - Při zapnutí prvního jištění se snažit vést lano stranou, nikoli lezci mezi nohama, a snažit se stát co nejblíže u stěny. Jistit tak, aby lezcův případný pád bylo možno zachytit a lezec nespadl ani na lano ani na jističe.
  - Při zapnutí dalších postupových jištění kontrolovat a vést lano tak, aby lezce neomezovalo v pohybu a zajištovalo co nejúčinnější zachycení případného pádu.
  - Při jištění stát blízko u stěny, aby případné chytání pádu mohlo být účinné.
  - Při spouštění dávat pozor, kam lezce spouští a případně upozornit okolí, požádat o uvolnění prostoru. Není možné bez varování spustit lezce mezi další nic netušící osoby.

 13. Před každým lezením musí být provedena tzv. partnerská kontrola:
  - Lezec kontroluje sebe: správně oblečený úvazek a správně zapnuté přezky na úvazku, správné provlečení lana úvazkem, správně uvázaný uzel (s pojistkou nebo dostatečně dlouhým volným koncem). Pak lezec kontroluje jističe.
  - Jistič kontroluje sebe: správně oblečený úvazek a správně zapnuté přezky na úvazku, správně provlečené lano jistící pomůckou, správné zapnutí karabiny do úvazku a zašroubovaná pojistka.
  - Pak podle stejných pravidel kontroluje lezec svého jističe a jistič svého lezce.
  - Součástí kontroly je také sledování lana, aby nebylo překroucené, zbytečně se o sebe netřelo a především, aby jistič a lezec pracovali se stejným lanem!!

 14. Při lezení, ale především při jištění není dovoleno telefonovat ani nijak jinak odvádět pozornost.

 15. Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz.

 16. Neprodleně upozornit službu na uvolněný chyt nebo jistící prostředek či jiný technický incident nebo způsobenou škodu (viz též níže).

 17. Upozornit návštěvníka, popř. službu na porušování ustanovení tohoto provozního řádu, zejména zásad bezpečného lezení (viz též níže).

 18. Dodržovat zásady protipožární prevence.

 19. Při lezení, ale především při jištění není dovoleno telefonovat ani nijak jinak odvádět pozornost.

 20. Udržovat čistotu.

 21. Dodržovat přísný zákaz kouření a požívání návykových látek

 22. Provozovatel anebo služba jsou oprávněni kdykoli vykázat z lezeckého centra osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu (zejména pokud nedodrží zásady bezpečného lezení) nebo základní pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní návštěvníky - a to bez nároku na vrácení vstupného.

 23. Úrazy se hlásí službě a provede se zápis do Knihy úrazů a v případě potřeby se přivolá lékař. Drobná poranění je možno ošetřit na místě, lékárnička je u služby.

 24. Každý, kdo zjistí porušování ustanovení tohoto provozního řádu, je povinen porušující osobu upozornit na dodržování uvedených ustanovení. V případě, že to nepovede k nápravě, je potřeba informovat službu.

 25. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení. Za jakékoliv podněty ke změně nebo doplnění předem děkujeme.

 26. Návštěvníci svým podpisem návštěvní knihy vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

V Šumperku dne 1.9.2018

 

Provozní doba pro veřejnost

od 31. 10. 2018 do 24. 4. 2019

Středa 17.00 - 21.00